Resia Travel Groups uppförandekod

Vi är beroende av att omvärlden, våra kunder och intressenter har förtroende för oss. Det är bara genom deras fortsatta förtroende som Resia Travel Group (RTG) kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vår uppförandekod tydliggör hur vi skall uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

För vem gäller uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller för alla medarbetare inom RTG. Det är var och ens ansvar att säkerställa att den är en ledstjärna i det dagliga arbetet och guidar till att föregå med gott exempel. Den som sluter avtal med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners måste säkerställa att dessa är medvetna om vår uppförandekod och så långt som möjligt säkerställer att denna efterlevs.

Vår vision: ”Att vara Sveriges bästa reseföretag”

RTG är ett värderingstyrt försäljningsbolag med starkt kundfokus och hög tillgänglighet. Vi är det personliga reseföretaget som med fullservice, högsta tillgänglighet och branschens bästa kompetens säljer resor och tjänster till privatpersoner, företag och föreningar. Genom en sömlös upplevelse mellan våra olika kanaler och överraskande bra reselösningar är varje kundmöte vårt viktigaste konkurrensmedel.  Försäljningsandan vilar på tre grundläggande värderingar; respekt, kompetens och energi.

Styrande värderingar

Hur vi driver våra affärer, hur vi agerar som medarbetare och kollegor och hur jag som chef och ledare inom RTG arbetar styrs utifrån våra värdeord.
Respekt  Grunden i våra värderingar. Attityd och inställning, såväl till varandra som till kunder och övriga intressenter, genomsyras av visad respekt för alla människors lika värde och olika behov.
Kompetens Alla medarbetare inom RTG besitter en hög kompetens inom sitt område. Varje individs resultat är viktigt och målet är att alla medarbetare hela tiden utvecklas.
Energi Att sprida energi och glädje är ett aktivt val för oss då vi vet hur känslor smittar. Med energi menar vi ett äkta intresse och engagemang. Att med glädje, kreativitet och personlighet alltid ge mer än vad som förväntas.

Uppförandekod

Såväl vi som våra leverantörer och avtalspartners ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Inom RTG sammanfattas detta under värdeordet RESPEKT, - alla människor har lika värde och vi bemöter människor utifrån den enskilda individens behov.
Vi och våra leverantörer ska ha rutiner för att säkerställa att produkter och tjänster som levereras under avtalsperioden är framställda under förhållande som är förenliga med:
• ILO (International Labour Organisation):s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
• FN:s barnkonvention, artikel 32
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
Vi följer också ECPAT:s uppförandekod, med syftet att vara ett stöd för att minska barnsexturismen i världen.

Principer om anställdas rättigheter

Nationell lagstiftning: Lagstiftning i de länder där leverantörer och underleverantörer är verksamma ska efterlevas och alltid utgöra en miniminivå för de anställdas villkor.                     
Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138, 182): Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma.                                                                                              
Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29, 105): Att utnyttja någon i form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.                                                                                                          
Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100, 111): Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, politiska åsikter, ålder eller sexuell läggning får inte förekomma. RTG:s chefer och medarbetare är skyldiga till att motverka alla former av diskriminering och annan negativ särbehandling.
Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87, 98): Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling ska leverantören vi samarbetar med, medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.
Löner och arbetstider: Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå.

Miljö och hållbarhet

Vi arbetar efter en miljöpolicy som ger oss en vägledning om hur vi ska förhålla oss i miljöfrågor och grundtanken är att miljöhänsynen ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Vi ska också aktivt verka ur ett informationsperspektiv till våra kunder såväl som medarbetare om ett hållbart och miljömedvetet resande.

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska vara medvetna om, och löpande informeras/utbildas omkring, företags skydds- och säkerhetsrutiner.
Inom RTG förebygger och motverkar vi alkohol- och drogmissbruk.

Etik

Vi arbetar och engagerar oss enbart i sådan affärsverksamhet som överensstämmer med nationella lagar och avtal och som är i enlighet med vår uppförandekod. Vi vill bygga förtroendefulla relationer med kunder, leverantörer och entreprenörer som baseras på gällande lagstiftning.
Våra relationer till varandra, kunder, leverantörer, entreprenörer och andra intressenter ska präglas av respekt, nyfikenhet, öppenhet, enkelhet, innovation, professionalism och kundfokus.
 

ECPAT

ECPAT

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Social sponsring

Socialt ansvar